சினிமா

சினிமா செய்திகள்

அப் பா ப ட த் தில் ந டித்த இ ந்த சி று மியை ஞா...

0
ச முத் திரக்க னி நடி த்த ‘அப் பா’, அம லாபா ல் ந டித்த ‘அ ம்மா க ணக் கு’ போன் ற பல பட ங்களி ல்...

அட ந ம்ப தி மி ரு ப ட நடி கை ஈஸ்வரி அ க் கா...

0
ஷ்ரியா ரெட்டி” வி ஷா ல் ந டித் த திமி ரு பட த் தின் மூ லம் அ  றிமுக மான வர். இ வர் ஹை ட்ர பாத்...

கு ணா ப டத் தில் ந டித்த ந டிகை எ ன்ன வானா ர் தெ...

0
ந டிகர் க மல் ந டிப் பி ல் வெ ளியா ன ப ல பட ங்க ள் எ ன்று மே ம றக் க மு டியா...

நடிகர் விக்ராந்தின் ம னைவி பிரபல சீரியல் நடிகையா..?? எந்த சீரியல் தெரியும்மா..?? அட இவ்வளவு நாளாக...

0
தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடிக்க இன்று வரை போராடி வருபவர் விக்ராந்த். இதுவரை தனது நடிப்பில் விக்ராந்த் எந்த குறையும் வைத்ததில்லை. இருந்த போது அவரின்...

ந டிகர் சீ யான் விக்ரமின் ம னை வி இவ ங் கதா னா?..அ ட இவ...

0
த மி ழ் சி னி  மாவி ல் உச் சக் கட்ட  நடிக ர்க ளில் ஒரு வரா க இ ருப் பவர் தா ன் சீயா ன் விக்ரம். ...

நடிகர் ஜெயப்பிரகாஷின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா..!! அட எப்படி உள்ளார் தெரியும்மா..?? நடிகர்களை போல இருக்கிறாரே ..!! அழகான...

0
சேரன் இயக்கத்தில் வெளியான மாயகண்ணாடி படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானவர் நடிகர் ஜெயப்பிரகாஷ். ஆனால் பசங்க படத்தின் மூலம் நடிகராக பிரபலமாகி, இப்படத்திற்காக பிலிம்பேர் விருதில் சிறந்த துணை நடிகர் விருதை வென்றார். இப்படத்தை தொடர்ந்து...

ந டிகர் அரு ண் வி ஜய் வீ ட்டி ல் ஏ ற்ப ட்ட தி டீ...

0
இ ந் தியா வில் இ ரண் டாவ து அ லை யா க கொ ரோனா தொற் று அ திக மா க ப ர வி வரு...

சை க் கோ ப ட த்தி ல் டீ ச்சர் ரேச் ச ல்லா க ந...

0
வி ரி வா ன க தை க்க ளம் கொ ண்ட வி றுவி றுப் பு கு றை யாத தி ரைப்ப டங்க ள் என் றா லே,...

அ டுத் து அ டுத் த தி ரையு ல கி ல் பி ர ப...

0
இ ந்  யா வி ல்  இ  ண் டாவ து அ   லை யா  க  கொ ரோ னா  தொற் று  அ திக மா க ப ர...

ந டிகர் வி ஷாலி ன் சி வப்ப திகா ரம் ப டத் தில் ந டித்த...

0
ந டிக ர் வி ஷாலு டன் 15 ஆ ண்டுகளு க்கு மு ன் நடி த் த ந டி கை ஒரு வர் த ற்போ து மீ...