சினிமா

சினிமா செய்திகள்

தொ ட் டால் பூ ம லரு ம் ப டத் தில் ந டித்த இந்த ந...

0
த மி ழ் சி னிமா து றையி ல்  மக்  கள்  ம த்தியி ல் ந டிகை யாக  பிர பலமா க சி று து கால ம் ...

90ஸ் களி ன் நா ய கி ந டி கை சுகன்யா என்ன ஆனா ர் தெ...

0
நடிகை சுகன்யா 8 ஜூலை 1969ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு பரதநாட்டிய நடனக் கலைஞர், தி ரைப்பட நடிகை, இசை அமைப்பாளர் மற்றும் குரல் நடிகர் ஆவர். இவர் தமிழ்,...

காமெ டி நடி கர் சா ம்ஸ்க்கு இ ள்ள வவு பெ ரிய ம க னா.?...

0
காமெ டி நடிகர் சா ம் ஸ் அவர்கள்  17 ஜூலை  1970 அன்று  பிறந்தார். இவர் ஒரு  இந்திய திரைப் பட நடிகர் மற்றும் ந  கைச்சுவை   நடிகர் ஆவார். அவர் ...

காலா ப ட த்தி ல் ந டி த்த ந டி கை ஈஸ்வரி ராவ்வின் கா...

0
இ யக் குன ர் ப ர ஞ்சித் இ யக் க த்தில் சூப்ப ர் ஸ் டார் ரஜினி காந் த் நடிப் பில்க டந்த 2018 ஆ ம்...

அம்ம ன் ப டத் தில் ந டித் த இ ந் த ந டிக ரை...

0
கல் லு சிதம்பரம் தெ  லு ங்  கு ஒரு   வே ளை தெ  லுங் கு சி னி மா வி ல் த ன து படை ப் பு...

கு ழ ந்தை யா க இ ரு க்கு ம் இ ந்த பிர ப லம்...

0
நஸ்ரியா நாஜிம் ஒ ரு இ ந் திய நடி கை மற் று ம் தயா ரி ப்பா ளர், இவ ர் ம லையா ள மற் று ம்...

பாட்ஷா படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்த ஜனகராஜ் நியாபகம் இருக்கிறதா ..!! அவர் தற்போது இப்போ எப்படி இருக்கார்...

0
80களிலும் 90களிலும் ந கைச் சுவை கா ட்ச்சி கள் என் றாலே அ ந்த ப டத்தி ல் கண் டிப் பாக இரு க்க வே ண்டிய ஒன் று...

வி ருமா ண்டி ப டத் துல த ல அஜி த்தா.? இ துவ ரை யாரு...

0
த மி ழ் சி னிமாவி ல் முன் னணி  நடி கரா ன ம க் கள் அ னைவரை யும் த னது ந டிப்பி ன் மூ ல...

பு கைப டத் தி ல் இ ரு க் கும் இ ந்த கு ட்டி பி...

0
தா ரா அலிஷா பெர் ரி ஒ ரு  இந் தி ய தி ரை ப் பட ம ற் றும் நா டக நடி  கை, இந் தி, த...

வ யதா ன தோ ற்ற த் திள் உள் ளா இ ந்த பிர பல ம்...

0
த மி ழ் சி னி  மாவி ல் உச் சக் கட்ட  நடிக ர்க ளில் ஒரு வரா க இ ருப் பவர் தா ன் சீயா ன் விக்ரம். ...