சினிமா

சினிமா செய்திகள்

90களில் பி ரபல நடிகை சுலக்சனாவின் ம கனை பார் த்துள் ளீர்களா..??...

0
90   கா லகட்ட த்தில்   நடித்த நடிகர்,  நடிகைகள் தற்போது என்ன செய்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று கூட   தெ ரியாத   நிலை   ஏற்ப ட்டுள்ளது.  அந்த வகையில் 90களில்   முன் னணி ...

நடிகர் விஜய்க்கு க டிதம் எழு திய மூ தாட்டி..?? 3...

0
த மிழ்   திரை ப்படத்து றையில்   வ சூல்   சக்கர வர்த்தியாக   திக ழ்ந்து   வ ருபவர் நடிகர் விஜய்.  தன்னுடைய சிறப்பான நடிப்பாலும் அழகிய   தோ ற்றம்   ஏராள மான   ரசிகர் ...

இந்த பு கைப்பட த்தில் உள்ள சி றுமி யா ரென்று ...

0
த மிழ்   சி னிமா  திரை   உ லகில்   நடிகர் நடிகைகளின்   சிறு வயது   புகைப் படங்கள்  சமூ க   வ லைதளங் களில்   வெளி யாகி   வை ரல்   ஆகிவருகிறது.  அந்த...

சந் திரமுகி பட நடிகர் வினி த்தின் மனை வியை பார் த்துள்...

0
தென் னிந்திய   சினி மாவில்   பிர பல   தி ரைப்பட   நடிகராக   இரு ந்தவர்கள்   தற்போது என்ன   செய்கிறா ர்கள்   எப்படி   இருக்கி றார்கள்   என்று கூட தெரிய வில்லை.  அந்த வகையில் ...

நடிகர் சரத்குமாரின் அக் காவை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? எ ன்னது இந்த...

0
த மிழ்   தி ரைப்படத் துறையில்   தனது சிறப்பான   நடி ப்பால்   அ ழகிய   தோற் றத்தாலும்   முன் னணி   தி ரைப்பட   நடிகராகவும்   தமி ழ்நா ட்டின்   அரசி யல்வா தி ...

இந்த பு கைப்பட த்தில் உள்ள சி றுவன் யா ரென்று ...

0
த மிழ்   சி னிமா   திரை   உல கில்   ஒரு சில   தி ரைப்படங் களில்   நடித்து தற்போது பி ரபல   நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் கதிர்.  இவர் 2013ம் ஆண்டு...

நடிகை சமந்தாவின் கு டும்ப த்தை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..?? அட இ...

0
த மிழ்   மற்றும்   தெ லுங்கு   தி ரையு லகில்   மு ன்னணி   தி ரைப்பட   நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா.  இவர்   த மிழ்,   தெ லுங்கு   தி ரைப்பட...

அச்சுஅசல் சினேகாவை போலவே இருக்கும் அவரது அக்கா ..!! இருவ ரும் எப்ப டி இருகிறா ர்கள் பாரு...

0
த மிழ் தி ரைப்படத்து றையில் அன்றைய கா லங்களில் ரசி கர்களின் க னவு க ன்னியாக தி கழ்ந்தவர் நடிகை சினேகா. இவர் த மிழ், தெ லுங்கு, ம...

பி ர ப ல வி ல்ல ன் அணில் முரளி யி...

0
சினிமாவில் ஹீரோவுக்கு இணையான ஒரு நபராக வருபவர் தான் வில் லன் என்ற க தாபாத்திரம். அதற்க்கு சினிமாவில் கொடுக்கப்படும் முக் கியத்துவம் என்னவெ ன்பதை நாம் அனை வரும் அறிவோம். அன்று...

பா ட க ர் அனுராதா ஸ்ரீராம் அ வ ர் க ளி ன் க...

0
தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை எவ்வளவு மு க் கி யத் துவங்கள் நடிகர்கள் , நடிகைகள் , இயக்குனர்களுக்கு குடு கி ரமோ  அந்த அளவிற்கு முக் கிய த்துவம் பாடகர்களுக்கும் குடுக்க...