சினிமா

சினிமா செய்திகள்

அ ஞ்சா ன் ப டத் தில் ந டித்த பி ரப ல நடி கர் தி...

0
கொ ரோ  னா  வி ன் இ   ரண்டா வ  து  அ   லை  நாடு மு ழுவ  து ம் பெ   ரும்  அதி ர் வ  லை  யை ஏ...

கா மெ டி நடிக ர் ம யில்சமின் மகனை பார்த்து ள்ளி ர் கள?..மு தல் முறை...

0
நடி கர் மெயி ல்சாமி அ க்டோ பர் 2, 1965ஆம் ஆ ண்டு அ ன் று பிற ந் தார் . இ வர்  ஒ ரு இ ந்...

அட பா கு பலி வ ந்த சி று வன் பா குப லிய இ வர்..!!...

0
ஷ ங்க ர் தான்  இ ந்தி ய சி னிமா வின்  பிர ம்மா  ண் டம் எ ன நி னைத் து  வந்த  காலத் தில் தெ லுங்...

நாய க ன் ப டத் தி ல் கா வ ல் அ தி காரி யா...

0
கிட்டி என் று பிர பல மாக அ ழை க்கப்ப டும் ராஜ கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு இந் தி ய இ யக் குனர், தி ரைக் கதை எ ழுத்...

பி ரப ல வி ல்ல ன் செந் தாமரை யின் ம னை வி யார் தெ...

0
த மி ழ் தி ரையுல கில்  சி ற ந்த வி ல்ல ன் க ளை வரி சைப்ப டுத்தி னா ல் ந ம்பிகா ர் தொ டங்...

சாப்பிடக் கூட பணமில்லாமல் அவதிப்பட்ட பிரபல நடிகர்!இவர் வாழ்வில் இப்படி ஒரு சோ தனையா.!விவரம் உள்ளே.!

0
தமிழ்சினிமாவில் என்றும் மறக்க முடியாத நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் என்று சிலரை சொல்லலாம்.அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட மிகச்சிலரில் நடிகர் பார்த்திபனும் ஒருவர். நடிப்பு, இயக்கம், தயாரிப்பு, எழுத்து என...

கம லுட ன் சிவ ரா த் தி ரி பா டலி ல் ஆ டி ய...

0
80க  ளி ல் த மிழ், தெ லு ங் கு, எ ன பல  மொ  ழிக ளி ன்  மு ன்ன ணி  நடி கை யா க வ ...

இந்த சி றுவன் யார் தெரி யுமா.? இன்று முன் னணி நடிகராகி உள் ளார்..!! புகை ப்பட...

0
நடி கர் கமல் ஹாசன் நவம்பர் 7 1954ஆம் ஆ ண் டு அன்று பி றந் தார். இவர் ஒரு இ ந்தி ய நடி கர், நட னக் க...

கே.வி.ஆ னந் து க்கு ஏ ற் ப ட் ட தி டீ ர் ம ர...

0
இ யக்கு  நர்  கே.வி. ஆன ந்து  க்கு ந  ள்ளிரவி ல் நெ   ஞ்சு வ லி  ஏ  ற்பட்  டிருக்  கி றது. இ  தை யடு  த் து...

மா றி ப டத் தில் ந டி த்து பு ழல் பெ ற் ற மு...

0
த மி ழில் கு ணசித் திர ந டிகர் க ள் ப லர் வ ந்தா லு ம்  சில ர் தா ன் ம ன தில் நி...