த மிழ்   தி ரைப்படத் துறையில்   தனது சிறப்பான   நடி ப்பால்   அ ழகிய   தோற் றத்தாலும்   முன் னணி   தி ரைப்பட   நடிகராகவும்   தமி ழ்நா ட்டின்   அரசி யல்வா தி   ஆகும் விளங்கி வருபவர் நடிகர் சரத்குமார்.  இவர் தனது ஆரம்ப  கால த்தில்   வில் லன்   கதாபா த்திர ங்களில்   நடித்து வந்தார்.  அதன் பிறகு இயக்குனர் பவித்திரன் இயக்கத்தில்

 

வெ ளிவந்த   சூ ரியன்   தி ரைப்பட த்தில்   க தாநாய கனாக   நடித்து   த மிழ்   சினி மாவில்   அ றிமுகமா னார்.  அந்த வகையில்   பு லன்   விசா ரணை,   நட்பு க்காக,   சூ ரியவ ம்சம்,   நா ட்டாமை,     த லைம கன்,   கா ஞ்சனா,   சே ரன்   பாண் டியன்   போன்ற   ஏரா ளமான   திரை ப்ப டங்களில்   நடி த்துள்ளார்.

 

அன்றைய   கால கட்ட ங்களில்   தனது சிறப்பான   நடி ப்பால்   த  னக்கென   தனி ரசிகர்   பட்டாள த்தையே  வைத் திருந்தார்.   நாட் டாமை,  நட்பு க்காக   போன்ற தி ரைப்படங் களுக்கு   தமி ழ்நாடு   அ ரசின்   சி றந்த   நடிகரு க்கான  விரு தையும்   பெற்றுள்ளார்.சரத்குமாருக்கும் இவரது முதல்   ம னைவியான   சாயா

 

இவர்   சி னிமா   உல கிற்குள்   வரு வதற்கு   மு ன்பே   சாயாதேவியை   காத லித்து   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டார்.  தின கரன்   பத் திரி கையில்   பெங் களூர்   பி ரிவில்   வே லை   பார்த் துள்ளார்.  சினி மாவு க்குள்   வந்த பின்னர் சரத்குமாருக்கு நடிகை ஒருவருக்கும் ஏற்பட்ட   கா தல்   கார ணமாக   சரத்குமாரை விட்டு

 

சா யாதேவி   பி ரிந்து சென்று விட்டார் என்று   கூற ப்படுகிறது.   சரத்குமார், ரா டன்   நிறு வனம்   தயா ரித்த   கோ டீஸ்வ ரன்   என்னும்   நிகழ்ச் சியைத்   தி ரையில்   தோ ன்றி   வழங்கினார். அப்பொழுது   ரா டன்   நிறு வன த்தின்   உரி மையா ளரும்   நடிகையுமான ராதிகாவுடன் சரத்குமாருக்கு   கா தல்   மல ர்ந்தது.

 

இருவரும் 2001 ஆம் ஆண்டில்   தி ரும ணம்   செய்துகொண்டனர். இது இவருக்கு இர ண்டாவது   தி ரும ணம்  ஆகும்.இரு வருக்கும்  இரா குல்   என்ற   ம கன்   2004 இல் பிறந்தார். சரத்குமாரின் முதல்   ம னைவிக்கு   வரலட்சுமி என்ற   ம கள்   உள்ளார்.இவர்   தி ரைப்பட ங்களில்   பார்த் திருப் போம்.

 

தற்போது இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில்   பட ப்பிடி ப்பில்   உள்ள பொன் னியின்   செ ல்வன்   எனும்   தி ரைப்ப டத்தில்   மு க்கிய   க தாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நடிகர் சரத்குமாருக்கு ஒரு  அ க்கா   இருப்பது யாருக்கும்   தெரி யாமல்   இருந்த நிலையில்   ச மீபத் தில்

 

நடிகர் சரத்குமார் தனது   அக் காவுடன்   இருக்கும்   லே ட்டஸ்ட்   பு கைப்பட த்தை   தனது   ட்வி ட்டர்    பக் கத்தில்   வெளி யிட்டு   இந்த   புகை ப்படத்தை   கண்ட ரசிகர்கள்   மி குந்த   ஆச் சரி யத்தை  உ ள்ளாகி   வ ருகின் றனர்.   இதோ  அந்த   பு கைப்ப டம்..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here