த மிழ்   சி னிமா   திரை   உல கில்   ஒரு சில   தி ரைப்படங் களில்   நடித்து தற்போது பி ரபல   நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் கதிர்.  இவர் 2013ம் ஆண்டு இயக்குனர் விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கத்தில்   வெ ளிவந்த   ம தயா னைக்கூ ட்டம்   எனும்  திரை ப்படத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமா   தி ரையு லகில்  அ றிமுக மானார்.

 

இந்த   தி ரைப்ப டத்தில்   நடிகை ஓவியா   க தாநாய கியாக   நடித்திருந்தார் என்பது   கு றிப்பிடத்த க்கது. அந்தவகையில்   கி ருமி   எ ன்னோட   வி ளையாடு   வி க்ரம்  வே தா   பரி யேறும்   பெரு மாள்   சி கை   ச ர்பத்   பி கில்   போன்ற   ஏ ராள மான   தி ரைப்பட ங்களில்   நடித்துள்ளார்.

 

2018ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் கதிர் நடித்து   வெ ளிவந்த   ப ரியே றும்   பெ ருமாள்   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக் காட்டி   மக் கள்   ம த்தியில்   மிகுந்த   வரவே ற்பை   பெற்றதோடு வ சூல்   ரீதி யாகவும்   வி மர்சன   ரீதி யாகவும்   வெ ற்றி   படமாக அமைந்தது.

 

இந்த   தி ரைப்ப டம்   சிறந்த   தி ரைப்படத் திற்கான   தே சிய   வி ருதும்   பெற்றது. மேலும் இயக்குனர் அட்லி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து   வெ ளிவந்த   பி கில்   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   மு க்கிய   க தாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து   ம க்கள்   மனதில் நீ ங்காத   இடம் பெற்றார். இவரின்   அழ கான   தோ ற்றத்தாலும்   சிறப்பான நடிப்பாலும்

 

தன க்கென   தனி ரசிகர்   பட் டாளத் தையே   வைத்துள்ளார். இந்த நிலையில் நடிகர் கதிர்   ஈரோட் டைச்   சேர்ந்த   தொ ழில திபர்   ம கள்   சஞ் சனா   என்பவரை 2018ஆம் ஆண்டு   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டார். இந்த நிலையில் நடிகர் கதிர்  தனது   சி றுவ யது   பு கைப்பட த்தை   தனது   ச மூக   வ லைத்த ளத்தில்   வெ ளியிட்டு   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வ ருகி றார். இதோ அந்த   பு கைப்ப டம்..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here