த மிழ்   மற்றும்   தெ லுங்கு   தி ரையு லகில்   மு ன்னணி   தி ரைப்பட   நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா.  இவர்   த மிழ்,   தெ லுங்கு   தி ரைப்பட ங்களில்   நடித்து வருகிறார். 2010ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ இயக்கத்தில்  வி ண்ணைத்தா ண்டி   வ ருவாயா   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   சிற ப்பு   தோ ற்றத்தில்   நடித்து   த மிழ்   சி னிமா வில்   அ றிமுகமா னார்.

 

அந்தவகையில்   பா னா   காத் தாடி   எனும்   தி ரைப்பட த்தில்   க தாநா யகியாக   நடித்து   ம க்கள்   மத் தியில்   பி ரபல   நடி கையாக   திக ழ்ந்தார். அந்த வகையில் நான் ஈ, நீதானே என்   பொ ன்வசந் தம்,   க த்தி, 10   என் றதுக் குள்ள,   தங் கம கன்,   மாஸ் கோவின்  கா விரி   போன்ற   ஏ ராள மான

 

தி ரைப்படங் களில்   நடித்துள்ளார். சமீப த்தில்   பி க்பாஸ்   தெலு ங்கு   நிக ழ்ச்சி யை   தொகு த்து   வழ ங்கி   ஆ ச்ச ர்யப்    படு த்தி னார்   நடி கை   சமந்தா. பிறகு    கடை சியாக   இவர் நடி ப்பில்   சூப்பர்   டீல க்ஸ்   திரை ப்படம்   த மிழில்   வெ ளியா னது. அதனை   தொடர் ந்து   மீண் டும்    நடிகர் விஜய்   சே துபதி யுடன்

 

கா த்து   வா க்குல   இர ண்டு   கா த ல்   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடி க்கவு ள்ளார். அந்த   திரை ப்படம்   இன் னும்   வெ ளிவரவி ல்லை. மேலும்,   தெலு ங்கு   சி னிமாவி லும்   முன் னணி   ந டிகை யாக   இரு க்கும்   நடிகை    சம ந்தா   பி ரபல   தெலு ங்கு   நடிகர்   நாக   சைத ன்யா வை   கா தலி த்து

 

தி ரும ணம்   செய் துகொ ண்டார். அதன் பிறகு   ந ன்றாக   போ னா   வ ருவ து   தி ரும ண   வா ழ்க் கை   தி டீரெ ண்டு   க டந்த, ஒரு   மாத த்தி ற்கு   முன்   வி வாகர த் து   செ ய்யப்   போ வதா க   த கவ ல்கள்   வெ ளியா கி   உ ள்ளது.அதற்கு என்ன   கார ணம்   என்று   இ ன்றுவரை   ப லரு க்கும்

 

தெ ரியாம ல்   இ ருந்து   வருகி ன்றது. தெலு ங்கு   நடிகர்   அல் லு   அ ர்ஜுன்   நடி ப்பில்   வெ ளிவந்த   பு ஷ்பா    என்ற திரை ப்பட த்தில்   ஒரு   பாடலு க்கு   ந டனம்   ஆ டியுள் ளார். அந்த பாடல் தற்போது ஒரு சில   சர் ச்ச யில் உள்ளது.  அந்தப்   பாட ல்  தான்   த ற்போது   இணை யதள ங்களில்

 

ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   பர வி   வருகி ன்றது. இந்த நிலையில் நடிகை சமந்தாவின்   கு டும்ப   விவ ரங்கள்   பற்றி   தெரி யாமல்   இருந்த நிலையில் தற்போது இவரின்   கு டும்ப   பு கைப்பட த்தை   தனது   ச மூக   வ லைத்த ளத்தில்   வெ ளியிட்டு   இ ணைய த்தில்   வை ரலாகி   வரு கிறார். இதோ அந்த   பு கைப்ப டம்..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here