தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை எவ்வளவு மு க் கி யத் துவங்கள் நடிகர்கள் , நடிகைகள் , இயக்குனர்களுக்கு குடு கி ரமோ  அந்த அளவிற்கு முக் கிய த்துவம் பாடகர்களுக்கும் குடுக்க படும் என்பதில் ச ந்தே கமே  இல் லை என்றுதான் கூற வேண்டும் . சி னிமா உலகில் ஏரா ளமா ன பாடக ர்கள் இ ருந்து வருகி ன்றா ர்க ள். அவ ர்கலின் திறமைக்கு தனி ர சிகர் பட் டாளம் இரு ந்துவருகி ன்ற து. அந்த வ கையில் அனுராதா ஸ்ரீராம் எ ன்பவ ரும் ஒ ருவ ர். மே லும், இவ ர் சி னிமா உ லகி ற்குள் ஏ.ஆர்.ர குமான் மூ லமாக த்தா ன் ப ம்பா ய் என்ற திரை ப்பட த்தி ன் மூ லம் கு ரூப் பா டகரா க அ றிமுக மானா ர் எ ன்பது குறி ப்பிட த்தக்க து.

 

அந்த திரை ப்பட த்தை தொடர் ந்து மி ன்சா ர க னவு எ ன்ற திரை ப்பட த்தி ல் இட ம்பெற் ற அ ன்பென் ற ம ழையி லே என்ற பா டல் மூ லமா க ரசிக ர்க ள் ம த்தியி ல் மி கப் பி ரபலமா ன என்று கூ ட சொ ல்ல லாம். மேலும், இவர் இளை யராஜா துவ ங்கி யுவ ன்சங்க ர்ராஜா வரை பல திரை ப்ப ட பாட ல்க ள் பாடி யிருக்கி ன்றா ர்.

 

 

இவ ர் த மிழ் மட் டுமல் லாமல் க ன்னடம், தெலு ங்கு, ஹி ந்தி, மலை யாளம் போ ன்ற பல மொ ழி திரை ப்பட பாட ல்களி ல் கிட் டத்த ட்ட 3 ஆ யிரத்து க்கும் மே ற்ப ட்ட பாட ல்களை பா டியுள்ளா ர் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.  ந டிகர் கம ல் நடி ப்பில் வெ ளிவந்த அ ன்பே சி வம் என்ற திரை ப்பட த்தி ல் அனுராதா ஸ்ரீரா ம் தான்.

 

 

மே லும், இவ ர் பாட ல்க ளைப் பா டுவது மட் டுமல் லாமல் கு ழந் தை நட்ச த்திரமா கவும் நடி த்துள் ளார் எ ன்பது பலரு க்கும் தெ ரிந்த ஒ ன்று. த ற்போது 50 வ யதை தா ண்டி இரு க்கும் பாட கி அ னுராதா ஸ்ரீரா ம் எ ன்பவ ர் சி றுமி யாக இரு ந்தபோது நடிகர் ரஜி னி நடி ப்பில் வெ ளியான கா ளி எ ன்ற திரை ப்பட த்தில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக நடி த்திரு ந்தா ர்.

 

 

அ ந்த திரை ப்பட த்தில் ந டித்த போது எடு த்த புகை ப்பட ம் த ற்போது ரசிக ர்கள் ம த்தியி ல் மி க வே கமாக பர வி வருகி ன்ற து. இத னைத் தொடர் ந்து த ற்போது அ னுராதா ஸ்ரீரா ம் க ணவ ரின் புகை ப்பட ம் இணை யத்தி ல் வெ ளியாகியு ள்ள து. அத னை க ண்ட ப லரும் இவ ரது க ணவரா என் று வி யப்பி ல் அந்த புகை ப்பட த்தை பார் த்து வருகி ன்றா ர்கள். இதோ அந்த புகை ப்படம் நீ ங்க ளும் பாரு ங்கள்…

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here