க  வு  த  ம் வா    சு  தே  வ் மே  ன   ன்   பிப்  ர  வ ரி 2   5, 19  73    ஒ ரு இ  ந்   தி   ய தி   ரை   ப் ப   ட இய  க்   கு  ன  ர்,  தி  ரை   க் க   தை   எ   ழு  த்  தா   ள  ர் ,  த யா  ரி  ப்   பா ள   ர்   ம  ற்    று   ம்   ந   டி   க   ர் ஆ    வா  ர்.     இவ   ர் மு    க்   கி  ய    மா க  த   மி  ழ்  சி     னி   மா வி   ல் ப   ணி   யா   ற்  று  கி   றா  ர்.    த   ன    து   சொ  ந்     த  ப   ட  ங்   க     ளி ன்  ரீ   மே   க்    கா   க   இ ரு      ந்   த தெ   லு    ங்  கு ம   ற்  று   ம்   இ   தி   ப ட   ங்    க   ளை   யு  ம்    இ   க்    கி   யு   ள்    ளா    ர். அ   வர  து ப  ல  ப   ட   ங்  க  ள் வி   ம  ர்ச    ன   ரீ  தி   யா      க    பா     ரா    ட்  ட ப்ப   ட்   டு    ள ன.

மே  லு  ம் கு    றி    ப்   பா   க  அ  வர    து        கா   த    ல்    ப ட    ங்   க   ளா    ன   மி  னா    லே , வா ர    ண     ம்  ஆ  யி     ரா    ம்,  வி    ன்    னை   த்  தா       ண்   டி  ரு  வா   யா   , ம  ற்   று   ம் அ  வ  ர     து த்    ரி  ல் ல ர்  க   ளா   ன   கா  க்   கா   கா  க்  கா ,  வெ     ட்    டை    யா   டு  வி   லை      யா      டு,  ம     ற்  று    ம்  யெ    ன்   னா     ய் அ   ரி  ந்   தா   ல்.  வா   ண   ம் ஆ   யி    ரா   ம் த   மி   ழி  ல்  சி  ற   த    தி ரை   ப்   ப  ட      த்  தி    ற்   கா    ன  தே   சி   ய தி     ரை   ப்   ப   ட வி  ரு  தை வெ    ன்  றா  ர்.

மே   ன   ன்   த    ன    து தி   ரை  ப்     பட த   யா  ரி   ப்   நி று  வ   ன  ம் ஃ போ  ட்   டா  ன் க  தா  ஸ்  மூ  ல  ம் பட     ங்க   ளை  த   யா  ரி க்     கி   றா   ர்.    இ    வ         ரது த   யா   ரிப்   பு  த   ங்   க    மீ        ங் க    ல்     மி   ழி   ல்   சிற   ந்   த தி   ரை  ப் ப  ட த்தி   ற்   கா  ன தே  சி   ய தி    ரை   ப்    ப   ட  வி  ரு   தை   வெ    ன்ற    து .

மே   ன   ன்   ஒ    ரு  ம    லை   யா     ள த    ந்  தை மற்      று  ம்  ஒ   ரு த  மி  ழ் தா ய்  க்  கு எ  ன்   ப   வ   ரு  க்   கு   கே    ர  ளா  வி  ன் பா   ல  க்  கா  டு    மா வ  ட்    ட     த்  தி   ல் ஒ ட்    ட   ப்    பா ள   த் தில்   பி ற   ந்  தா   ர். அ வ   ர  து த ந் தை   2    0 07  இ   ல்  இ   ற   ந் தா    ர் .    கே  ர   ளா   வி   ல் பி    ற  ந் தா  லு  ம் அ  வ  ர்  செ     னை அ  ண்  ணா ந  கரி  ல் வ   ள   ர்   ந்    தா   ர்  .

மெ   ட்   ரா   ஸ்  கி   றி   ஸ்  டி  ய     ன்  க   ல்   லூ   ரி மேல்    நி   லை ப்  ப  ள் ளி   யி  ல் த   ன    து ப   ள் ளி  ப் ப    டி  ப்   பை   அ  ங்   கு     செ   ய்    தா  ர்.  பி ன்     ன  ர்   பு   து   க்   கோ   ட்   டை மு   கா   ம்  பி  கா  ய் பொ    றி  யி  ய  ல் க   ல்   லூ ரி   யி   ல் மெ   க் கா  னி க்    க     ல் இ        ஜி னி  ய   ரி    இ   ளங்      க லை  ப்   ப      ட ம்   பெ  ற்  றா   ர்.

த  ற்     போ    து க  வு    த ம்  வா   சு தே   வ்    மே   ன  ன் சி  று  வ   ய து  பு   கை  ப்  ப    ட  ம் ஒ  ன்  று ச மு  க   வ லை த   ள  க   ளி  ல்  வெ ளி  யா  ன   து அ  த  னை     பா  ர்  த்   தா       ரசி      க    ர்  க  ள்   வா  ர   ண ம்     ஆ  யி   ரா   ம்  ப    ட ம்   ல  வ ர     மா     தி   இ  ருன்    ற  ன  ர் எ   ன்   று  க    மெ  ன்  ட் செ    ய்     து  வ  ரு    கி   ன்  ற  ன  ர். அ  ந் த  பு   கை ப ட  த்    தை  மே     லு ம்  வை   ரளா கி    வ ரு   கி  ன்  ற ன   ர். இ  தோ  அ    ந்   த பு  கைப்  பட  ம்  பா ரு  ங் க   ள்..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here