ச ன்  தொ  லை  க்  கா ட் சி  யி  ல் கட ந்   த 20 0  2  ஆ  ம்    ஆ   ண் டு  ஒ ளி    ப ர ப் பா  ன அ     ண்   ணா   ம   லை  சீ ரி  யல்      மூ ல  ம் சி  ன்   ன   த் தி  ரை யில்    கா ல் ப தி த் த  வ   ர்      ந    டி கை    பூ   ஜா. சீ ரி  ய  ல்க  ளின்  ப  ட பிடி ப்  பில் ப  ய ங்க  ர    சே  ட்டை  யு ம்,  கு    று    ம் பு   தன   மு    ம் செ   ய்   து கொ     ண்   டே இரு       ப் பா    ரா  ம்.  இ  த னா    ல்  இ வ     ருக்    கு   குட் டி பூ  ஜா   என் ற  ப ட்  டப்   பெய   ரு  ம் உ ள் ள து  . இ    தை  த் தொ ட  ர் ந் து.

வி ஜ  ய்  தொ   லை  க்  காட்   சி யி  ல்  ஒ  ளி  பர    ப்பா   ன ஜோ  டி    ந  ம் ப  ர்  1 எ   ன்  ற ந ட   ன   நி க   ழ்  ச்  சி யி   ல்  போ  ட்   டி  யா  ள  ரா க   க ல  ந் து    கொ  ண்   டு   டை   ட்டி  ல்  வி ன்   ன ரா  னா   ர். இ    தைத்  தொ  டர்  ந்   து , ப ல சீ ரி  ய ல் க   ளி ல்  வா ய்  ப்பு   கி  டை  க்க   பி  ஸி    யா     ந த்  து க்     கொ    ண்டி   ரு ந்   தார்   பூ ஜா .

அ  ந்   த ச  ம ய     த் தி  லே   யே    பெற்     றோ  ர்  பூ   ஜா  தி   ரு ம   ண  த்   தி    ற் கு  மா ப்   பி ள்  ளை   தேடி     வை     க்  க   உ   ட னே   சீ ரி  ய லு    க்கு   குட்    பை    சொ ல்லி   விட்டு   ம து  எ ன்   ப வ ரை  தி   ரு   ம   ண    ம்  செ  ய்  து  கொ  ண்   டு  க   ன   டா   நா    ட் டில்    செ ட் டி   லா    னா  ர்   பூ   ஜா .

த  ற்   போ து    இர   ண் டு     இ ள  வ ர   சி க   ள்  இ    ரு க்  கி  றா    ர்க   ள் .  மே  லு    ம்,மு த   ல்  கு ழ  ந் தை   க் கு 9   வ ய  தா  கி  றது.   இர    ண்டா   வ  து கு ழ   ந் தை   க்கு    இ ர  ண்  டு  வய  து     ஆ கிற   து.    மே லு    ம்  ,  க     ன   டா    வி   ல் ஒ   ரு  டிவி   நி க     ழ்ச்   சி  யி  ல்    ட் டி   பூ  ஜா   தொ    கு  ப் பா  ளி  னி   யா  க   வு ம்  ப      ணி பு   ரி ந் து  வ    ரு கி    றார்.

இ  வ   ர்  சீ ரி  ய ல்  க ளி  ல்  நடி  க் க   வி  ல்    லை   என்   றா  லும்   க ன  டா  வி  லி    ரு ந்து  த   மி  ழ்   சீ ரி ய  ல்   க  ள்  எல்    லா    ம்  பா  ர்  ப்ப  தா   க வு ம்,   விஜ ய்   தொ       க்  கா  ட்  சி   யி ல் ஒ  ளி ப ரப் பா கு ம்   பிக்  பா ஸ்   நி  க ழ் ச்  சி யில்   அ டி   மை எ ன் று   ம்   கூ றி  யுள்    ளா ர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here