த மிழி ல்   நடிகர்   பரத் தினை   ப லரு க்குமே   தெரி ந்த   ஒரு   ந டிக ராக   மா ற்றி யது   இந்த   கா த ல்   திரை ப்ப டம் தான். இந்த படம்   த மிழ்   ம க்களி டையே   மிக பெரிய ஒரு   ஹி ட்டடித து. இதே   பட த்தி ல்   பர த்து டன்   மெ க்கா னிக்   செட்டில்   க ரட்டா ண்டி   என் ற   கேர க்டரி ல்   சின்ன  பை யன்   வரு வான்   தெரியுமா.? அந்த   பை யன்   பெயர் அருண். அவர்   தூ த்துக்கு டியை   சே ர்ந்த வர். அந்த   கா த ல்   பட த்தி ல்   ந ன்றா க   இய ல்பா க   நடித்து   அனைவ ரது   க வன த்தை யும்   ஈ ர்த்தா ர். இந்த   பட த்திற் கு   பின்னர் அவர்   த மி ழ்   சி னிமாவி ல்   பல   பட ங்க ளில்   நடி த்து   இரு ந்தார்.

ஆனால் அந்த பட ங்கள்   பெரிய அளவில்   ஹி ட்டடி க்க வில்லை. அதனால்   ப லரு க்குமே   தெரி யாத   ஒரு காமெடி நடிகராக சென்று   வி ட்டார். இவர்   சி று   வ யதி ல்   இரு ந்தே   நடித்து வரும் இவர்   ப ல்வே று   தி ரைப்ப டங்க ளில்   கு ழந் தை   ந ட்ச த்தி ரமாக   நடி த்திரு ந்தார். மேலும் இவர்   சி வகா சி   பட த்தில்   கூட ஒரு   மு க்கி ய   கதா பாத்தி ரத்தி ல்   நடி த்திரு ந்தார். இவருக்கு இயக்குனர்   பேர ரசு   தொட ர்ந்து   வாய் ப்பு   கொடு த்து   வந்தார்.

இவர்   கு ழ ந் தை   ந ட்ச த்திர மாக   இருந்த போது அந்த   வா ய்ப்புக ள்   கொ ஞ்சம்   இவர்   வ ளரத்   தொட ங்கிய தும்   குறைய   ஆர ம்பித்துவி ட்டது. அதனை  தொட ர்ந் து சில   பட ங்க ளில்   மு க்கி ய   க தாபா த்திர த்தில்   நடித்து வந்தார்.  ஆனால் பலருக்குமே அந்த   ப ட்னக ள்   செந்தூர்   சே ரவில் லை. அந்த  கா த ல்   பட த்தி ற்கு   பின்னர் யாவர் நடித்த பட ங்கள்   எல்லாம்   கா த ல்   திரை ப்ப டம்   அளவிற்கு

இவர்   க வனி க்கப்படவி ல்லை   இப்போது இவருக்கு   தி ரும ண ம்   ந டைபெ ற்று   இரு க்கிறது. இவர் கடந்த இரண்டு   வரு டங்க ளாக   ஒரு  பெ ண் ணை   கா த லித் து   வந்த நிலையில் தற்போது இரு   வீ ட்டா ர்   ச ம்மத த்து டன்   இவர்கள்   தி ரும ணம்   நடைபெ ற்று   இரு க்கிறது. அவருடன்   பட த்தி ல்   நடித்து வந்த   ப லரு மே   இந்த   தி ருமண த்தி ல்   கல ந்து   கொ ண்டு   சி றப்பி த்தனர்.

மேலும் அந்த   பட த்தி ல்   இ வரு டன்   ஒரு   மு க்கிய   சீ னில்   நடித்து இருந்த   கா த ல்   சுகுமார் நேரில் சென்று   ம ணம க்க ளை   வா ழ்த் தி   இரு ந்தார். இவரது   தி ரும ண   புகை ப்படங் கள்   ச மூக   வ லைத ளத் தில்   வெளி யா கி  வை ரலா கி   வருகி றது. கா த ல்   பட த்தி ல்   வரும்   மு ருக னை  போல   அ ல்லா மல்   கா தலி த்த   பெ ண் ணை   பெ ற்றோ ர்   ச ம்மத த்து டன்   ம ணம்   மு டித்து ள்ளார்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here