ந  டி க ர் ப  ர த் எ   ன் ப  வ  ர்  ஒ  ரு  பி ர   ப   ல  த  மி  ழ்  தி ரை    ப் ப ட    ந    டி  கர்   ஆ  வா   ர்.  இ  வ  ர் மு   த  ன்  மு   றை   யி  ல்     ச ங்   க  ர்  இ ய  க்க    த் தி   ல்  வெ    ளி  யா   ன     பா    ய்  ஸ்     ப ட  த்     தில்    பா பு    கே ரக்  டரி ல்    அறி  மு க மா  கி    அ த  ன்     பி  ற கு     கா  த ல்    ப  ட   த்   தி      ன்    மூ   ல  ம்    தா  ன்     ஹீ  ரோ   வா   க   பி   ர ப    ல மா    னா  ர்.  இ வர  து      கா   த   ல்    ப ர   த்    எ ன்  றே     அ    ழை க்   க     தொ  ட  ங்  கி      ன  ர்.  ப ல     பட    ங்  க  ளி   ல்    அ  வ ர்   ஹீ ரோ  வா  க       ந  டி த்   து      வ  ந்த     போ   தி  லு  ம்    பெ ரி ய    ள  வி   ல்     ப   ட ம்   வெ    ற் றி      பெ  ற  வி ல்    லை .

நீ   ண்   ட   கா  ல  மா  க ஒ  ரு   ந   ல்  ல     வெ  ற் றி  க்  கா  க      மு   ய ற்    சி    செ   ய் து   வ ந்    த அ  வ ர்    கா ளி     தா   ஸ்     ப ட  த்   தி  ல்       வெ ற் றி   பெ   ற்   றா   ர்.  8,    ந  டுவ  ன்     ன    ப ட  க   ளி   ல்    நடி த் து  வ ரு ம்  அவ   ர் ரா  தே   என் ற      ஹி    தி       பட த்  தி    லு ம்     இ   ணை  ந்      துள்   ளா   ர். மே  லு ம்  அ த்  து   ட  6 H  ou  rs ,   K s ha n a   m ஆ கிய     ம    லை   யா  ள      ப   ட ங் க  ளி   லும்      ந  டி  க்  க   வு ள்   ளா   ர் .

வெ  ப்  சீரி  ஸ்      டி  வி  நி  க ழ் ச்   சி   க ளி லு   ம்     பங்    கெ டு   த் து    வ ரு  ம்  அ  வ  ர் ஜெ    ஸ் லி    என்  ற      பெ  ண்   ணை      20  13  ல்     தி  ரு  ம   ண  ம்     செ  ய்து  கொ     டா  ர்.  அ து   மட்   டு  மின்     றி    பி  ன்  இ ந்   த ஜோ   டிக்    கு   இ ர ட்    டை      கு   ழ  ந்   தை    க  ள்     பி   றந்   த    ன . த ற்   போ து     ப ரத்     ம      னை   வி   ன்   பு கை ப்    ப ட   த்  தை     மு த   ன்     மு  றை   யா க     ச மு   க   வ     லை த   ல  க ளி  ல்    ப  தி  வி  டா   ர். இ  தோ    அ ந்  த    பு கை ப்  ப  ட  ம்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here