ப்   ரே    ம   ம் எ  ன்   ற ம  லை   யா ள   தி    ரை  ப் ப ட   ம் மூ   ல   ம்  சி    னி  மா   வி  ல் பி   ரப   ல   மான   வ   ர் ந டி  கை  சா  ய் ப  ல்  ல   வி.   த   ற்  போ     து த  மி   ழ், ம  லை   யா   ள  ம், தெ  லு  ங் கு    எ ன  தெ   ன்   னி    ந் தி  ய அ ள  வி  ல்   மு   ன்  ன  ணி   ந  டி   கை   க   ளி  ல்  ஒ ரு   வ ரா  க உ   ள்  ளா ர் . தெ  லு ங்    ல் இ   வ ர்  ந டி  க் கு  ம் பெ  ரு     பா லா  ன  ப  ட ங்   க ள்   மா     பெ   ரு ம்  வெ  ற்  றி  பெ   ற் று    கி   ற து .

ஆ  னா ல் ,   தா   ய்  மொ  ழி  யா  ன த  மி  ழி  ல்  இ வ ர்  ந டி   த் த  2  ப ட  ங்  க    ளு  ம்    பெ     ரி ய அ ள வி   ல்  வெ  ற்றி  பெ    ற  வி  ல்   லை .ஆ   னா  ல்,  மா    ரி 2   ப  ட  த் தி  ல்   ரௌ   டி   பே பி  பா  ட   லி ல்    இ  வ  ர் போ  ட் ட  கு  த் தா   ட் ட   ம் உ    ல க  ள வி  ல்   பிர  பல    கி  யு  ள்ள  து.   ந்  நி லை   யி ல்     த  ற்  போ   து ,   த ன   து    ங் கை  யி ன்  பி ற ந் த    நா ளு  க் கு வா  ழ்  த் து  சொ   ல்  லு ம்  வி  த மா க.

சி  று  வ ய தி ல்  த  ன  து   தங்  கை  யை   த ன   து   இ டு   ப்  பி   ல்  தூ க் கி வை த் திரு  க்   கு  ம்   பு கை  ப் ப   ட ம்  ஒ ன்  றை    ப தி  வி  ட்   டு இ    னி   ய    பிற    ந்  த     நா ள்  வா ழ்   த்து க்  க   ள்  கு ர  ங்   கு   எ ன     செ ல் ல   மா  க   பிற  ந் த   நா    ள்  வா   ழ்  த் து   கூ றி யு   ள் ளா  ர் . சா ய்  பல்      லவி . இ  ந்த   பு   கை ப் பட   மா ன  து  ர சி  கர்  க  ள்  மத்    தி  ல்    வை   ர   லா  க  பர   வி   வ ரு  கிற  து.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here