தமி ழ் தி ரை  யுல  கி  ல்   மா  பெ   ரு ம் நடிப்    பின்  மூ   லம்  உல  க த மிழ்  ரசி கர் க ளி ன்   உ லக நா  யக னா க வ  ளம்  வருப வர் ந  டிகர் கமல் ஹா சன் .  இவர்  ந    டிக்கு ம் ந டிகை    க ள்    பெ ரியள  வில் பி  ரப லங்க   ளாகி விடு    வார் கள்.  அந் தவ  கை யில் 8 0, 90க  ளில் கம ல் ஹா ச    னு ட ன்   பெண்  வே ட த் தி ல்   நடி த் த சி வ கு மார்.  தமி ழ்  சினி மா வி ல் 70களி ல்  வெளி யான  காக்  கு ம் கர ங்க  ள்  பட த்தி  மூல ம்   இய க்கு  ந  ர் ஏ .சி. திரு    லோ க் ச  ந்  தர்  இ யக் கத்தி  ல்   அ றிமுக  நடிகரா  க து வங் கி ய வ ர்  நடி க ர்  சி வக் குமா ர்.

இ   தை   யடு    த்து   பல  ப ட ங் க ளி ல்   ப ல மு ன் ன ணி   ஜாம் ப வா ன்   இ யக் கு  ர்க ள்  பட த் தி ல்  நடித்  து  பிரப ல மா  னா  ர் .  இ தை   யடு     த்து     80, 90  க ளில் மூ  த்த ந  டிகரா க   பல வி    ருதுக   ளை  பெற் று    மே டை நா   ட கத் தி  ற்கு   தூ ணாக  அ   மைந்   வ ந்தா ர்.  மே  லு ம்  இவரை  தொ டர்  ந்து  அவர து இரு ம கன்க ளா  ன   சூ ர்யா  , கார்  தி இ  ரு வ  ரை  யு  சினி    மா   வி  ல்  அ றிமு  க ம் செ  ய்  து  வை  த் து  த ற்  போ து  அ  வ  ர்  க ளி ன்   வளர்   சி  யை  கண் டு கொ ண் டாடி  வ ரு கி  றா  ர்.

இத  ன்  பி  ன்   திரை ப்ப    டங்க  ளை  வி ட்டு வி ட் டு    சி ன்ன  த்தி   ரை  யி ல்   நடி க்க ஆர  ம்பித்  தா ர். சித் தி, அ  ண் ணாம லை உள் ளிட்ட பிர   பல  தொடர்க ளி ல் நடி த்தும்   வந் து    ள் ளார் .இ ந் நி லை யி ல் ந டிகர் சிவக்குமார் கடந்த 15 வரு டங்க ளாக  சி  னி   மாவி  ல் ந  டிக் க   வி ல்லை   எ ன்  ற  கே ள்வி   ப  ல  ஆ  ண்டுக ளாக      ர சிகர்  கள்    ம த் தி    யில் எழு ந்து ள் ள து  . எவ்வளவு சம் ப ளம்   கொடுத் தா லும்  நடிக்க  மாட்டே ன்  எ  ன் ற  க ர்வ த்தோ   டு   இரு ந்து   வ ருகி ர் எ ன்  று  அவ ரி டம்   போ கும்  இ யக்  குநர் க  ள் கூ  றி வரு  கி றா ர்க ளா  ம் .

இத ன்   பின்     தி ரை  ப்பட  ங் க ளை  வி ட்டுவிட்டு    சின்னத் திரை யில் ந டிக் க ஆர ம்பித்தா  ர் . சித்  தி, அண் ணாம லை  உ  ள்ளி ட்ட   பிர பல  தொ டர்களி  ல் நடி த்தும்  வந்  து ள் ளா    ர் .இ ந்நி  லை  யில்  நடி கர் சிவக்  குமார் கடந்த  15  வ  ருட ங் க ளா  க சி   னி மா  வி ல்   நடிக்க  வி ல்லை   எ ன் ற  கே ள் வி  ப ல    ஆண் டு  களாக ரசிகர் க ள்  ம த்தி யி      ல் எழுந்  து ள்ள து .  எவ்வ  ளவு  சம்  ப ளம் கொ   டு த் லும் நடிக்க   மாட்டே   ன் என்ற க ர்வ த் தோ டு இரு ந் து வ   ருகிறா ர் எ ன் று  அ வரி ட  போ  கும்  இய  க்குந ர்கள்   கூறி  வ ரு கிறா ர்  க   ளா ம்.

அப் படி  ஒ  ரு  ந டி கர்   பெ ண்      வேடம்   போட்  பி ன்    இவ  ரா   அவ ர்  எ  ன ஆ  ச்ச ரி ய  ப்படும்  அள  விற்கு   உள்   ளார் க  ள்  பல ரு  ம் . அ து  வேறு   யா ரு ம் கிடை  யாது , இ ந்  த புகை  ப்ப  டத்தில்  நடி கர் உ  லக நாய கன்  கம ல்    ஹா   சன் அவர் களு ட ன் இரு ப்பது   நடிகர்  சிவ கு மார் அ   வர் க ள்  தா ன்.  இ ந் த பு கை ப்ப டத் தி ல்  மே க் க ப்  போ ட் டு  அ ப்ப   டி  யே  பெ  ண் ணை போ  லவே  மாறி யு  ள்ளா ர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here