கொ ரோ  னா  வி ன் இ   ரண்டா வ  து  அ   லை  நாடு மு ழுவ  து ம் பெ   ரும்  அதி ர் வ  லை  யை ஏ ற் ப டுத் தி யிருக்  கும் நி லை  யில்   பிர  பலங்க ளும்   பல ர் உ  யி  ரி ழ  ந் து  வரு கி   ன்   றன ர். கொ  ரோ  னா    2- வது   அ லை  நா   டு மு ழு வ து  ம் ப  ரவி ஆ யிர க் கண க்கா   ன உ  யி ர் க  ளை ப  லிகொ ண் டு  வரு ம்  நி லையில்   நே ற் றைய  தின ம்,  இய க் குனர் கே.வி.ஆனந் த்  உயி ரி ழ ந் த நி லையில்  இ ன் று ம் மற் றொ ரு பி ர ப லம்  உயி ரி ழ ந் தள் ளா ர்.

ஆ ம்  த மி ழி ல் சூ ர் யா நடி ப்பில்   வெளி யா ன அஞ்சா ன் பட  த்தி ல் ந டி த்து ள் ள   பி ர பல ந டி கர் பிக்ர ம்ஜி க ன் வ ர்பால்(52)   கொ ரோனாவா ல் சி கிச் சை  பல  னின்றி  உ யிரி ழ ந்து ள் ளார்.

இவ  ர் த  மி ழ்  மட் டுமி ன்  றி இ ந் தியி லு  ம் ப ல ப டங் களி ல் ந  டி  த்து பி ரப  ல மான வ  ரா  வார். க  ட ந்த   சி ல  நா ட்க ளு க்கு மு  ன்பு கொ ரோனாவா ல் பா திக்க ப் பட்டு சி கி  ச்சை   பெ ற் று  வ ந்திருந்தா  ர். இ ந்  நிலை யி ல்  இ ன் று  சி கிச் சை ப  லனி ன் றி அ  வர் உ யி ரிழ ந் தார்.

இவ  ர் த  மி ழ்  மட் டுமி ன்  றி இ ந் தியி லு  ம் ப ல ப டங் களி ல் ந  டி  த்து பி ரப  ல மான வ  ரா  வார். க  ட ந்த   சி ல  நா ட்க ளு க்கு மு  ன்பு கொ ரோனாவா ல் பா திக்க ப் பட்டு சி கி  ச்சை   பெ ற் று  வ ந்திருந்தா  ர். இ ந்  நிலை யி ல்  இ ன் று  சி கிச் சை ப  லனி ன் றி அ  வர் உ யி ரிழ ந் தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here