ஷ ங்க ர் தான்  இ ந்தி ய சி னிமா வின்  பிர ம்மா  ண் டம் எ ன நி னைத் து  வந்த  காலத் தில் தெ லுங் கு சி னி  மாவும் ஒ ன்று ம்  ச லித் தது இ ல்லை என கூ றி வெ ளி யா னது பா குப லி திரை ப்படம். ப டத்தி ற் காக மி க பெரி ய அள வில்  ப் ரோ மோ சன் வே லை கள் ந டைபெ ற்றது. அத ற்கே ற்ற  லா ப த் தை படத் ய் ஹின் மு தல் பாக மே  வசூ ல் செய் து  சா த னை ப டைத்த து.மேலு ம் மு தல்; பா கத்தி ன் இ று தியில் வை த்து ட்வி ஸ்ட் ஒரு வ ருட கா ல ம் ஆ னா லும் ம க்களி டை யே ஏ ன் க ட்ட ப் பா பா குப லி யை கொ ன் றா ர் எ ன கே ள்வி யை விடை  தெ ரியா ம லே வைத் திரு ந்தது. அ ந்த வி டை தெ ரி ந்து கொ ள்ளு ம் ஆர் வத் தில் ப ட த்தி ன் இர ண்டா ம் பாக மு ம் வசூ ல் வேட் டை நடத் திய து.

மொ த் த மாக சே ர்ந் து இ ந்த பட த் தின் பட்ஜெ ட் 300கோ டி ஆ னா லும் லா பம் 500கோ டி க் கு மே ல் அள்ளி ய து.இ துவ ரை யில் கூட இந் த லா பத்தி னை  எ ந்த ப டமும்   மு ந்த முடி யவி ல் லை. இந் த ப டத் தின் கதா பா  த்திர ங்கள் அ ந்த வ கை யில் மி க சி ற ப்பாக அ மை த்து இரு ந்தா ர்க ள். என்ன தா ன் தெ லு ங்கு ப டமா க இ ருந்தா லு ம் த மிழ் நடி க ர்கள் அ தி க மாக கா ணப் பட் டனர், அத னால் என்ன மோ வே று  மொ ழி பட ம் பார் க்கு ம் உ ணர் வு கொ ஞ் சம் கூ ட யா ருக் கும் வ ந்து வி ட வில் லை.

மே  லும் சி ன்ன சி ன்ன கதா பா த்தி ரம் கூ ட மி க பெ ரி ய  தே வை யி னை வை த் து தா ன் இ ந் த படத் தி ல் இ டம்  பெ ற்ற து. அந் த வ கையி ல் நா டே எதிர் பா ர்த் து கா த்தி ருந்த இ ந்த ப டத் தில் புது மு க நடிக ர்களை யு ம் க ளமிற க்கி னா ர் இய க்கு னர் ராஜ மௌ லி. அது வு ம் ப டத் தில் முக் கி ய நாய கர் களா க இ ருக் கும் அ மரே ந்திர பாகுபலி ம கேந்தி ர பாகுபலி கதா பாதி ரதி ற்கு சி று வ ய தில்  நடி க்க வை க்க பல  தே ர்ந்த குழ ந் தை நட் சத்தி ரங் கள் இரு க் கும் நி லை யில் இயக் கு னர் புது மு க ந டிக ர்க ளை தே ர்வு செ ய் தார்.

அப் ப டி பி ளாஸ் பா க்கி ல் வ ரும் இ ளம் வ யது பா குபலி எல் லோரு க்கு ம் நி னைவி ருக் கு ம், ராஜ மா தா பூஜை யி ல் இரு க்கு ம் போ து  அவ ரை தொ  ந்த ரவு செ ய் யா மல் ஒ ரு தே ளை த ன கை யி ல் பி டித் து ம றைத் து கொள் வ து ம், கட்ட ப்பா வி டம்  போ ய் அ னைவ ரும் ச ம ம் தா ன் என் று வச ன ம் பே சி அ வ ர் கை யி லே சா ப்பா ட்டை  ஊ ட் டி வி டா சொ ல்லு ம் அந் த கத பாத் திர த்தி ல் நடி த்த வர் தா ன் நடி கர்  நி கில் தேவ் து லா.இ வர் பட த்தி ல் எ தற்கா க எடு த்தா ர்க ள் எ ன்று தெரி யவி ல் லை ஆனா ல் நி ஜத் தில் அ தி கப டியா ன கி ண்ட ல் களு ம் கேலி க ளும் இ வர் மே ல் ம ழை  போ ல பொ ழிந்து ள் ளது.

டிக் டா க் செ ய லி யை த டை செ ய்யு ம் முன் ன ர், பெ ண்க ளு டன் டி க் டா க் செய் கி றே ன் என கூ றி பல  பெ ண் க ளை கா த ல் வ லை யி ல் வீழ் த்தி யவ ர்.மே லு ம் அ ரை கு றை யா ன ஆ டை யி ல் பெ ண்க ளுட ன் ஆ டுவ து ம் இ ணை யத் தில்  மிக மோ ச மா க  கி ண் ட ல் செய் யப ட் டது. இப்போ து  கா லே ஜ் படிப் பி ல் கவ ன ம் செ லு த்தி வருகி  றா ர் எ ன கூ றப்ப டு ம் நி லை யி ல், மீ ண் டு ம் அ ப்ப டி ஒரு  சி க் க லி ல் அ வர் சி க்கி யு ள் ளா ர். மீண் டு ம் அவ ரி நெ ட் டிச ன்க ள் போ ட் டு திட் டி தீ ர் த் து வரு கி றார் க ள்..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here