80க  ளி ல் த மிழ், தெ லு ங் கு, எ ன பல  மொ  ழிக ளி ன்  மு ன்ன ணி  நடி கை யா க வ  லம் வ ந்து  கொ ண்டிரு  ந் தவர்  ரூபினி. இ வரு  டை ய உ ண்மை யா ன  பெய ர்,  கோ மல் மதுவாக் கார். இவ ர் உ ண்  மை யில் த மி ழ்  நாட் டை  சேர் ந் த வ ர் இல்  லை, இவ ர் மு ம் பையி ல் பி றந் து வ ளர்ந் த வர். தமி  ழில், அனை த்  து  முன் னணி   ந டி கர்க ளு ட னும்  சே  ர்ந் து நடித் துள்   ளார், மே லும் ம க்க ளிடை  யே  மிக பெ ரிய  பிரப  மா  ன வர்  அ வர்.த மிழில், ரஜி னி, க மல், ம ம்மூ ட்டி, மோ கன் லால், சத் ய ராஜ், வி ஜய கா ந்த், மோகன், ராம ராஜன் என அனை  த்து மு ன்ன ணி நடி கர்க  ளுட  னும் ந டித்து அ ச த்தி யவ ர்.

தற்  போது இ வரு க் கு   வய தாகு  ம் நி  லை  யில் மக் கள் மத் தி யி ல் தி  ரைப் பட வா ய்ப் பு  க ள் இ லாத கார  ண த் தா ல் தன் னு  டை ய பிரப லத் தி னை  கு றை த்து கொ ண்  டே  வ ருகிற து.இ  வர் ஹி ந்தியி  ல் அ மிதா ப் பச்ச னி ன்   மிலி எ  ன்ற பட த் தில் குழ ந்   தை நட்ச த்தி ர மாக அறி மு கம் ஆனா ர். அத  ன் பின் ன  ர் தெ ன்னி ந் தி ய ப ட ங்க ளில் நடி ப்பத ற்கெ ன செ  ன் னையி ல் குடி  வ ந் தா  ர். 1987ஆம் ஆ  ண் டு விஜ யகாந்தி ன் கூலி க்கா ரன்  பட த் தி ல் அ றி முகம்  ஆ னா ர்.

அத ன் பி ன்  னர் ம னி தன், ரா ஜா சி ன்ன  ரோஜா, என்  ன  பெ த் த ராசா,  அபூ ர்வ ச கோ தர ர் கள், பு லன்  வி சார ணை , மைக் கே ல்  மத ன காமரா ஜன், கேப் ட ன்  பி ரபா கரன், உ  ழை ப்பா ளி, தாமரை ஆகி ய ப ல  ஹி ட்  ப டங் க ளி  ல் ந டி த்தா ர். பின் னர் த னது உற வி னர், மோ கன் கு மார் ர யா னா என் பவ ருட ன் க ட ந்த 2000ம் ஆண் டு தி ரு ம ண ம் செ ய்  துகொ  ண்டா ர்.

இவ ர்க  ளுக் கு அ னி  ஷா ரயா ன் எ ன்ற ஒ  ரு  பெ ண் குழ ந் தை   உ ள்ள து. தற் போ  து  அனி ஷா  கல் லூ  ரி யில்  படி த்து வரு கி   றார். மே லு ம், தி ருமண த்  தி ற் கு பி ன் னர் நடி ப்ப  தை நி  று த் திவி ட் டா ர் ரூ பி ணி.  த ற்போ  து  குழந்தை க ளு க் கான   ஒரு   பவு ண்  டே  ச ன்  வைத் து நட த் தி வரு கிறா  ர் ரூபிணி. இ வ  ரு டை ய க ண வர்  பா .ர  .தி .ய    ஜ.ன .  தா க . ட். சி . யி .ன்  பி ர மு  கர் எ ன் பது கு றி ப்பிட த்த க்க து..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here