இ யக்கு  நர்  கே.வி. ஆன ந்து  க்கு ந  ள்ளிரவி ல் நெ   ஞ்சு வ லி  ஏ  ற்பட்  டிருக்  கி றது. இ  தை யடு  த் து அ  வரே   கா  ரை   ஓ ட் டிச்  செ ன்று  ம ருத் துவம னையி   ல் அ ட் மி  ட்  ஆ  ன த கவ  ல்   தற் போ  து ச மூகவ லை  த்த ளத் தி ல்  வெ ளி  யாகி யு  ள் ளது. இ வ ர் பு  கைப்ப ட க்  க லைஞ  ரா க  த ன் கெ ரிய   ரை து  வங்கி ய கே .வி. ஆ னந்த் பி  ன்ன ர் தி  ரையுல கி ல் ஒ ளி ப் பதிவா ள ராக ஆ னா ர். பி. சி . ஸ்ரீரா மிட  ம் உ தவி யாள ரா க வே லை  செய்  தார்.

அ த ன் பி ற கு ஸ்ரீ கா ந்த்,   ப்ரி த்வி ராஜ்,  கோபி கா  உள் ளிட் டோ ர் ந டித்  த   கனா  க ண்டே  ன் ப டம்  மூ ல ம்  த மி ழ்  தி ரை யுல  கி ல் இ ய க்குந ர் அ வ தா ர ம்  எடு த் தா  ர்.  தொட  ர் ந்து வி த் தி யாச மா ன ப டங்க ளை  கொடு த்  து வ ந்த கே .வி. ஆ ன ந்த் இ  ன் று அ  திகா  லை 3 மணி  க்கு மா  ரடை ப்  பா ல்    கால   மா  னா   ர்  .

அ   வ ரு  க் கு வ ய   து 54தா ன் ஆ   கிற  து. சென்   னை  அ டை யா  றில்  வ சி ந் து வ  ந்த அவ ரு  க் கு ந ள் ளிர வில்  நெஞ்  சுவ  லி ஏ ற்பட் ட  தா ம்.  இதை ய டு த்து அ வ ரே  காரை  ஓ ட் டி ச்  செ ன் று  தனி  யார் மரு   த்துவ ம னை  யில்  அ ட் மிட் ஆ   கியிருக் கி   றார். ஆனா  ல்  அங் கு   அவ  ர் உ  யி ர்   போ  ய்வி  ட் ட து.

இர  ண் டு வார  த்  தில்  கோ   லி வுட்டி    ல்  இர ண்  டு இ ழ ப் பு க ள் ஏற்  ப ட்டிரு   க்கிற து.  கட ந் த   17ம்  தேதி   வி வே க்    மா  ர டை ப்  பா ல்  ம ர ண  ம் அ டை ந்த தா ல் ஏ  ற்ப ட்ட அ தி ர்ச்சியி ல்  இ ரு ந் தே  ப  லரு  ம்   மீள  வி ல் லை  . இந் நி லையி  ல்  கே.வி . ஆ ன  ந்து  ம் மா  ர   டை ப் பா  ல் இ றந்து  விட்டா ர்.

கே .வி. ஆ ன ந் து க் கு எந் த  பி ரச்  ச னையு ம்  இ ல்   லாம  ல் ந லமா    க  இ ரு ந் திரு  க் கிறா  ர்.இ ந் நிலையி ல்  தா  ன் இ ந் த   தி டீ ர்   ம ர ண   ம் ஏ  ற்பட் டி  ருக் கிற து.  கா லையி ல்  எ ழு ந் த உ ட ன்  கே.வி. ஆனந் தின் ம ர ண ம் குறி த்து  அ றி ந்த தி  ரை யு லக பி  ரபல ங் க ளு ம், ர சி கர்  களு ம் அதி ர்  ச் சி  அ டைந் து ள் ள ன ர்.

இ  தை   ந ம்ப   வே  மு   டி ய  வில்    லை  யே  . அ  டு த் தவ  ர் க   ளை  ச  ந்தோ ஷ    ப்படுத்   த  ப டம்     எ டுப் ப வ ர்  க ள் த  ங் க ள்  இ த ய  த்தை   ப த் தி ர மா க  பா   ர் த்து  க்   கொ   ள்  ள வே  ண்டு   ம். யா ரா  வ து  ஒ   ரு பி ரப   ல ம் மா   ர டைப் பா  ல்  இ ற  ந்து விட்   டா ர் எ  ன் று  செ ய்தி    வெ ளி யா  வது   தொ ட ர் க தையா   கி  வரு கி ற து  எ ன்  கிறா ர்  கள் ர   சிக  ர்  க ள்.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here