த மி ழில் கு ணசித் திர ந டிகர் க ள் ப லர் வ ந்தா லு ம்  சில ர் தா ன் ம ன தில் நி க்கு ம் கதா பா த்தி ரமா க இ ருக்கி றார் கள் . எ த்த னை யோ ப டங் கள் நடி த் தாலு ம் ஒ ரு சி ல பட ங் கள் அ வர்  களி ன் பெ ய ரினை  தூக்கி  செ ன் று விடு கி ன் றன. ப லரும் க டை சி வ ரை நடி த்தும்  எந் த பெ யரு ம் கி டை க்கா ம லு ம் பொ ய் இரு க்கி றார் கள். பல வரு டங் கள்  ந டித்து வ ந்தா லு ம் அ தற் க்கா ன அ டை யா ளம் கிடை க் காம ல் போ கி றது.அப்ப டி க டை சி கா லத் தில் ம க்க ளி டை யே மி க பெ ரிய பிர பல மா க ஆ கி விட் டா ர் செல்லத்துரை ஐயா. கி ட்ட தட் டப ள் ளி ப டி க் கும் கா லம் மு த லே நா டங் கள் மீ து ஆர் வ ம் கொ ண் டு ந டி த்து வ ந் தவர், பள் ளி முடி ந் து வெ ளி யே வ ந்த தும் மீண் டு ம் அந் த  நாட ங் கள் மீ து ஆர்வ ம் கொ ண் டு  கூ த் து பட்ட றை பக் க ம் போ னா ர்.

அ ங்கு தா ன் ஓம கு ச்சி நா ரா ய ணன், சு ருளி ரா ஜ ன்  போ ன்ற கலை ஞ ர்க ளு டன் சேர் ந்து தா ன் ஐவ ரும் நடி ப் பினை  பயி ன் றார். நா டங்க ளில் நடித் து  கொ ண் டே இரு க் கும் போ து அவ ர து நண் பர்க ளு ம் த வறி வி ட மே லும் தன து நா டக ங்க ளை சுரு ளி ராஜ னு டன் தொ  ட ர் ந்து  வ ந் தார். பி ன் னர் இய க் கு ன ர்  ஷங் கர் அவ ர் கள் முத ல் முத லி ல் சுரு ளி ரா ஜனி ட ம் நா டக த்தி ல் ந டி க்க வா ய் ப்பு கே ட் டு வந் து ள் ளா ர். ஆம் இய க் கு ன ர் ஆ வத ற் கு முன் பு ந டி க்க தான்  அவ ர் போ இரு க்கி றா ர்.அத ன்  மூல ம் ஷ ங்கர் அவர் க ளி ன் அ றி முக ம் கி டை த் த து.

பி ன் னா ளில் அ ந்நி யன் ப டத் தில் இ வ ரை மு தன் முத லி ல் ஷங் கர் நடி க்க வை த்திரு ந் தா ர். பி ன்ன ர் நண் ப ன் பட த் தில்  உ தவி இ யக்கு ன ராக இ ரு ந்த அட் லி அ வர் க ளி ல் அ றிமு கம் கிடை க் க அ வர் இய க்கு னர் ஆன து ம் ராஜா ராணி தெ றி போ ன் ற ப டங் களி ல் ந டிக்க வா ய்ப்பி னை  கொடு த்திரு ந்தா ர்.மே லு ம்  நாட ங் கள் மட் டு ம் இல் லாம ல் இ வர் 48 ஆண் டு க ள் அர சு ப ணி யி ல் இரு ந் து வந்த வ ர் எ ன்ப து ம் குறி ப்பி ட த க் க து. இ த்த னை வரு ட ங்க ள் அ வர் ந டி த் து வந்த த ற் கு மா றி பட த் தில் கடை சி யா க நி னை த்த பிர பல த்தி  னை அடை த்தா ர்.

அ ந் த ப டத் தில் ஒ ரு சி று க தா பா த்தி ரம் சி று வ ச னம் தா ன் எ ன்றா  லும் ச மூக வ லை தள த் தி ல் மீ ம்ஸ் மூல மா க அத னை பெ ரிய  அள வி ல் எடு த் து செ ன் றார் .இந் நிலை யி ல் அ டு த்த து ராஜா ராணி தெ றி போ ன் ற படங் களி ல் முக் கி ய க தா பா த்தி ர ம் இல்  நடி க் க  மே லு ம் பி ரப ல மா க ஆ னா ர். இ ந்நி லை யி ல் வி யா ழக் கிழ  மை மா லை செ ன் னை பெ ரி யா ர் நக ரி ல் உ ள்ள அவ ர து இ ல் ல த் தி ல் கா ல மா னா ர்.

இறு தி ச் சட ங் கு க ள் வெ ள் ளிக் கிழ மை பி ற்ப கல் 2 ம ணி க்கு அவ ர் களி ன் தே வால ய த் தி ல் நடை பெ று ம் என் று எ திர் பார் க்க  ப்ப டுகி ற து. அவ ர து மக னி ன் வா ர் த் தைக ளி ன்ப டி, செ ல் லது ரை வி யா ழக் கிழ மை மா லை அவ ர து குளி ய ல றை யி ல் ம ய க் க நி லை யி ல் கா ணப் ப ட் டா ர். எ டு த்து மரு த்து வ ம னை யி ல் அனு ம தித் த போ தே  கா ல மா கி உள்  ளா ர் எ ன தெ ரி கிற து..

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here